motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Bytový dům Na Groši

Popis projektu: Popis projektu Bytový dům Na Groši o půdorysných rozměrech 83,2 x 43,9m je rozdělen na 2 dilatační celky. Dům má 2 podzemní a 7 nadzemních podlaží. V podzemních podlažích jsou situovány garážová stání a sklípky, na části 1.PP jsou komerční prostory. Podzemní podlaží jsou navrženy jako bílá vana, betony budou s krystalickou přísadou firmy Aplix. Nadzemní podlaží jsou tvarovány ve tvaru hřebenu - hlavní je podélný 7 podlažní trakt, na který navazují 3 kolmá křídla se 4 nadzemními podlažími. Ve druhé dilataci na ose N je výškový skok 1.100 mm.
Dům má na jižní a severní fasádě pavlače, které podporují prefabrikované sloupy, které jsou svislé nebo ve klonu 60° šířek 200-600mm. Tyto sloupy jsou předsazené o 50mm před líc stropní desky a budou z pohledového betonu. Sloupy jsou kotvené v patě a v hlavě mají posuvné uložení. Toto uložení tedy nepřenáší teplotní změny do vyšších podlaží. Sloupky je vždy nutno osadit před betonáží vyššího podlaží. Všechny balkónové stropní desky jsou osazeny pomocí iso nosníků, které přeruší tepelný most. Pod krajním 4 podlažním křídlem je předsazená protihluková stěna, která je kotvena k fasádě domu. K nosné konstrukci této stěny bude přikotvena fasáda se skleněnou výplní. Nosné konstrukce jsou v nižších podlažích železobetonové stěny a sloupy, které podporují stropní desky. U křídel jsou svislé konstrukce od 2.NP zděné, stropní desky jsou železobetonové. Nosné svislé konstrukce hlavního traktu jsou zděné od 5.NP. Jako nosného zdiva je použito systému Porotherm tloušťky 19-25cm. Založení je plošné na základovou desku. Bylo nutné přijmout opatření proti účinkům bludných proudů (složení betonu, provaření výztuže, krytí výztuže).
Building zpracoval: Building zpracoval Statiská část - statický výpočet, výkresy tvaru a výztuže, tvary prefa prvků.
Architekt návrhu: Architekt návrhu Ing.arch. D. Wittasek, Ing.arch. Veverka, Ing.arch. Frey
Investor: Investor Central Group a.s.
Dodavatel: Dodavatel Ridera Stavební a.s., Ostrava-Poruba
Rok realizace: Rok realizace Rok 2014 - 2015.