motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Rezidence Naskové

Popis projektu: Popis projektu Rezidence Naskové má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Podzemní podlaží je využito pro garáže a je rozděleno na 2 dilatační celky. Nadzemní podlaží je po každé straně v dilataci uskočeno o jednu modulovou osu. Nadzemní část je tedy tvořena 2 nezávislými objekty, 4.NP u obou částí domu je vždy uskočené od obvodového obrysu domu. Podzemní podlaží je navrženo jako bílá vana s použitím betonu Permacrete. Dům má celkovou délku 98,3m v úrovni podzemního podlaží, šířka je 20,3m. V nadzemních podlažích je rozměr domu - část A - 52,53 x 17,72m, část B má rozměr 35,5 x 17,72m. Konstrukční výšky jsou 3.14 m v 1.PP, 1.NP – 3.NP má K.V. 3.04 m, uskakující 4.NP konstrukční výšku zvýšenou na 3.15 m. Konstrukčně se jedná v 1.PP o skeletový systém doplněný obvodovými stěnami a stěnami komunikačních jader. Stropní deska je zesílena plochými průvlaky v místech vyššího zatížení, velkých smykových sil a ohybových momentů. V části B – přímo nad sloupy se nachází otvor v žlb. stěně. Tento skelet podpírá vrchní stavbu, která je navržena v 1.NP jako železobetonová stěnová soustava, ve vyšších podlažích pak přechází ve zděnou stěnovou soustavu, doplněnou pouze železobetonovou výtahovou šachtou a k ní přilehající podélnou železobetonovou stěnou. Tato stěna vynáší stropní konstrukci bez nutnosti použít pomocné průvlaky, které by vadily v interiéru. Stropní konstrukce jsou navrženy jako spojité železobetonové desky, balkónové desky jsou prefabrikované, pouze velké rohové balkóny jsou z monolitického železobetonu. Desky jsou z důvodu přerušení tepelného mostu připojeny ke stropní desce pomocí iso nosníků, referenční výrobek Schoeck. Schodiště jsou navržené jako prefabrikované, uložené buď na ozub stropní desky, nebo jsou pomocí kotevních prutů zmonolitněny s mezipodestami. Mezipodesty jsou uloženy z důvodu zamezení přenosu hluku do Tronsolí výrobce Schoeck.
Building zpracoval: Building zpracoval Statickou část - výpočty, výkresy tvaru a výztuže.
Architekt návrhu: Architekt návrhu SPS projekt, spol.s.r.o. - Mgr.A. Hana Severová
Investor: Investor Intertrade - Bydlení Naskové s.r.o.
Dodavatel: Dodavatel Metrostav a.s.
Rok realizace: Rok realizace Rok 2014 - 2015